Talarn suspèn les llicències d'instal·lació i producció d'energies renovables

El passat 19 de maig, l’Ajuntament de Talarn va celebrar una sessió plenària, de caràcter extraordinari, en la qual es va acordar iniciar un expedient de modificació de les normes subsidiàries de Talarn amb l’objectiu d’actualitzar la normativa del sòl no urbanitzable, i de regular les instal·lacions generadores d’energies renovables. En aquest sentit, el Ple municipal va acordar suspendre, durant el termini d’1 any, l’atorgament de llicència i autoritzacions d’edificació, instal·lació o ampliació relatius a les instal·lacions, activitats i usos de producció d’energia eòlica i fotovoltaica. La suspensió no afecta a les llicències i autoritzacions d’instal·lacions d’energia solar d’autoconsum, ni a la resta d’usos del sòl no urbanitzable.
Per altra banda, el Ple va aprovar el pressupost municipal per a l’exercici 2021 que ascendeix a 826.366 €, el que significa un augment del 44% respecte l’any anterior. En aquest nou pressupost es continua complint l’objectiu d’estabilitat i l’objectiu de deute, amb un endeutament del 0%.
Pel que fa a la partida inversions, destaca les obres d’urbanització del carrer de la Serra, amb la consolidació del talús i la renovació del subministrament d’aigua potable. Una altra de les accions que l’Ajuntament posa en valor és el condicionament del marge dret del tram de carretera que uneix el nucli de Talarn amb l’AGBS, per tal de fer un pas per a vianants que enllaci amb el camí de Sant Sebastià.
Com a novetat, enguany l’Ajuntament ha previst una partida de 16.000 € per a la rehabilitació de façanes i teulades dels immobles particulars del nucli de Talarn amb l’objectiu d’evitar la degradació, especialment, del casc antic.