Reglament

1. L’associació Lo Podall organitza la 3A marxa de BTT TALARN VI BIKE el dia 9 de juny de 2018, a les 09:00 hores, a Talarn(Lleida).
2. La Marxa té un caire no competitiu.
3. La inscripció dóna dret al ciclista a participar en La Marxa, així com al dorsal i/o placa identificatius, obsequis i utilització dels serveis que ofereix l’Organitzador.
4. Per participar a La Marxa és obligatori estar federat amb una llicència amb validesa durant l’any en curs i expedida per la RFEC, la FCC o l’UCI en el cas dels estrangers. En cas de no tenir llicència federativa, s’haurà de subscriure obligatòriament una llicència-assegurança d’un dia, vàlida exclusivament pel dia de la marxa. El cost afegit d’aquesta assegurança és de 4 euros que caldrà abonar en el moment de formalitzar la inscripció.
5. Les inscripcions es consideren com a definitives un cop pagades. No existeix la possibilitat de retorn de la inscripció en cas de no poder participar a La Marxa. En aquest cas, l’Organitzador lliurarà el regal commemoratiu al lloc i dates que indiqui. En cas d’ajornament, les inscripcions seran vàlides si La Marxa es celebra dintre del mateix any i no es guardaran per una següent temporada. Les inscripcions són personals i intransferibles i no poden ser utilitzades per una persona diferent a la inscrita.
6. És obligatori l’ús del casc protector per part de tots els participants.
7. El ciclista ha de portar el dorsal i/o placa identificatius ben visibles.
8. S’han de respectar i acomplir les normes de trànsit així com la Llei de Seguretat Vial i el Codi de Circulació vigent. El participant eximeix l’Organitzador per qualsevol incident o accident derivat de la seva participació a la marxa.
9. S’ha de tenir cura del recorregut i el seu entorn i no embrutar ni llençar brossa fora dels llocs habilitats a tal efecte.
10. Els participants han de passar per tots els controls inclosa la sortida.
11. S’haurà de posar en contacte i comunicar a l’Organitzador en cas d’abandonament o accident al telèfon 625599993.
12. No pot existir remolc ni assistència per part de vehicles aliens a l’Organitzador.
13. L’Organitzador no es fa responsable de cap tipus d’accident del que pogués ser víctima o causa el participant, així com dels possibles deutes que pugui contreure durant la marxa.
14. L’Organitzador es reserva el dret de modificar qüestions relatives a la ubicació dels avituallaments, recorregut, trofeus, etc. quan existeixin raons que justifiquin aquests canvis, informant dels mateixos a tots els participants a la marxa, ja sigui pels serveis de megafonia o mitjançant senyalitzacions durant el recorregut.
15. Si causes de força major (meteorològiques o de qualsevol altre tipus) impedissin la celebració de la marxa el dia indicat, l’Organitzador no retornarà l’import de les inscripcions però sí lliurarà als participants el regal corresponent als cicloturistes presents, en el cas de que l’organitzador tingui previst lliurar regal. En la seva potestat està la possibilitat, però, d’ajornar la marxa a una nova data si el calendari i/o les autoritats de Trànsit així ho permeten.
16. L’Organitzador es reserva el dret d’admissió a la marxa.
17. L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a l’Organitzador de La Marxa a la gravació total o parcial de la seva participació a la mateixa, dóna el seu acord per que es pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de l’imatge de La Marxa en totes les seves formes (ràdio, premsa, video, foto, DVD, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica alguna.
18. L’Organitzador garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i, així, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, el participant queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents per part de l’Organitzador i al tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació a la execució de gestions administratives, comercials i d’altres activitats pròpies.
19. En quant a la política de privacitat, l’Organitzador assegura al participant, en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit a l’associació Lo Podall , c/ Montllobar 36 5-1, de Tremp,  essent responsable del fitxer amb domicili a aquests efectes a l’adreça anteriorment indicada.
20. El participant accepta que les seves dades puguin ser cedides exclusivament per a activitats necessàries per la correcta execució de la gestió i administració interna de l’Organitzador. Així mateix, el participant accepta que l’Organitzador els adreci informació sobre notícies, gestions o serveis que afectin a la marxa. L’acceptació del participant per tal que les seves dades puguin ser tractades o cedides en la forma d’aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, tal i com disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre.
21. El participant, a l’inscriure’s a La Marxa, accepta tots els punts del present reglament. L’ incompliment per part del participant d’alguna de les normes esmentades suposarà la seva desqualificació automàtica.